Skip to Main Content

Southeast Asia Collection: Print Reference Tools in the Yale University Library

An introduction Yale's resources on Southeast Asia.

Reference Tools for Han Nom Studies

DICTIONARIES:

Đại từ điển chữ Nôm = Da zi dian zi Nan = 大字典字喃. Huế : Nhà xuất bản Thuận Hóa ; [Ho Chi Minh City] : Công ty văn hóa Hương Trang, 2007.
SML, PL4377 .T697X 2007

Đại từ điển chư Nôm. [TP. Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh : Trung Tâm nghiên cứu Quốc Học [1999].
LSF, PL4377 .V826 1999

Dictionarium anamitico-latinum / [primitus inceptum ab illustrissimo et reverendissimo P.J. Pigneaux; dein absolutum et editum a J.L. Taberd].Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Văn học : Trung tâm nghiên cứu quó̂c học, [2004]. Đại từ điển chư Nôm. [TP. Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh : Trung Tâm nghiên cứu Quốc Học [1999].
SML, PL4376 .P55 2004

Tam Thiên Tự : trình bày Việt - Hán Nôm. [Hà nội] : Nhà xuá̂t bản Văn hóa thông tin, [2004?].
SML, PL1117 .D63 2004

CATALOGS:

Di sản Hán nôm Việt Nam : thư mục đề yếu. Hà Nội : Khoa học xã hội, 1993.
SML, Southest Asi
a Reference, Room 214. Z3226 D53 1993 (LC)

Di sản Hán nôm Việt Nam : thư mục đề yếu, bỏ di I. Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002-.
SML, Southeast Asia Reference, Room 214. DS556.42 V28 1992

Văn khắc Hán nôm Việt Nam : tuyển chọn, lược thuật = The Sino-Nom engraved texts of Vietnam. Hà Nội : Khoa học xã hội, 1992.
SML, DS556.42 V28 1992

Yuenan Han Nan wen xian mu lu ti yao bu yi = 越南漢喃文獻目錄提要補遺. Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan ren wen she hui ke xue yan jiu zhong xin Ya tai yan jiu zhuan ti zhong xin, Minguo 93 [2004].
SML East Asia Library Reference, Rm 219. Z3101 .Y842 2004 (LC)

Yuenan Han Nan wen xian mu lu ti yao = 越南漢喃文獻目錄提要. Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 91 [2002].
LSF, Z3101 .Y84 2002 (LC)